MARGEVERBETERING

Voor een structureel financieel gezond RKZ

Het programma margeverbetering coördineert de activiteiten om het ziekenhuis structureel financieel gezond te maken. De aanleiding voor het programma margeverbetering is dat een verbetering van het operationele financiële resultaat, de EBITDA,  een absolute voorwaarde is voor haalbaarheid van de financiering van de gewenste investering in renovatie en nieuwbouw van het RKZ.

 

EBITDA is een Engelse afkorting. Het betekend “earnings before interest, tax, depreciation and amortisation”. In het Nederlands is EBITDA de winst voor de aftrek van interest, belastingen, afschrijving en afboekingen.

 

Het streven is een groei van de marge (Ebitda) zodat het RKZ ten minste op het gemiddelde van de  sector komt en op termijn bij de beste 25% gaat horen om zo voldoende marge te hebben om de renovatie en nieuwbouwplannen op een verantwoorde wijze te kunnen realiseren en daarmee het RKZ toekomstbestendig en structureel financieel gezond te maken.

 

Deze uitdaging gaan we aan!

Wie zijn wij

Boegbeeld
Fons Windhausen, cardioloog

Facilitators
Kees Broekman, manager zorg
Mark Wouters, manager financiën en control

Kernteam
Diana Numan, programmamanager margeverbetering
Jan van Loon, plastisch chirurg
Chantal Haije-Storms, VAR
Willem van der Meulen, neuroloog
Gabriela Dias Pereira, gynaecoloog

De stuurgroep Margeverbetering bestaat uit het boegbeeld, de facilitators en het kernteam.

Organisatie en overleg structuur
De stuurgroep rapporteert aan de programmaboard. De stuurgroep komt maandelijks bijeen voor besluitvorming en monitoring van lopende projecten, en identificatie van eventuele nieuwe projecten. Eens in de zes weken worden de projecten voorgelegd aan de programmaboard.

Fons Windhausen

Cardioloog

Mark Wouters

Manager Finance & Control

Kees Broekman

Manager Zorg

Diana Numan

Programmamanager Margeverbetering

Chantal Heije

SEH verpleegkundige

Gabriela Dias Pereira

Gynaecoloog

Willem van der Meulen

Neuroloog

Wat is ons doel?

Ons doel is om in samenwerking met, en met actieve deelname van iedereen (zorgprofessionals, ondersteunende diensten en management) financiële ruimte te creëren om de nieuwbouw/renovatie plannen te kunnen realiseren.

Renovatie en nieuwbouw gaan gepaard met extra afschrijvings- en financieringskosten en die moeten betaald worden vanuit je operationeel resultaat. Het financiële operationele resultaat van het RKZ ligt momenteel onder het gemiddelde resultaat van vergelijkbare ziekenhuizen en dit willen we verbeteren. Om de nieuwbouw en renovatieplannen te kunnen realiseren is het doel van het RKZ om minimaal een financieel operationeel resultaat te behalen gelijk aan het gemiddelde van vergelijkbare ziekenhuizen, en op termijn tot de beste 25% te gaan behoren.

Hoe gaan we dit doel bereiken?

De marge wordt bepaald door het verschil tussen opbrengsten en kosten. Margeverbetering richt zich daarmee op het optimaliseren van de opbrengsten en het verminderen van de kosten. Margeverbetering heeft drie lagen:

Inkoop

Wij besparen op kosten dankzij lagere prijzen van leveranciers. Adviesbureau Coppa heeft een inkoopscan gemaakt voor het Rode Kruis Ziekenhuis. Hierbij zijn  prijzen gebenchmarkt, het inkoopassortiment (aantal producten en leveranciers) beoordeeld en de inkooporganisatie geanalyseerd. Er is een besparingspotentieel geïdentificeerd en de realisatie daarvan wordt vanuit het programma margeverbetering gemonitord.

Procesverbetering

Het ziekenhuis moet continu verbeteren; doen we wat we moeten doen, en doen we het op de meest effectieve en kostenefficiënte manier?

Om te bepalen waar de mogelijkheden in het RKZ zitten om processen te verbeteren heeft Adviesbureau P5com de opdracht gekregen om een eerste verkenning te doen om te bepalen waar de mogelijkheden zitten om processen te verbeteren (‘operational excellence’). In opvolging hiervan wordt momenteel het project van ‘De patiënt op reis van A naar RKZ’ geïmplementeerd, gericht op het verbeteren van kwalitatieve en kwantitatieve (digitale) bereikbaarheid van het ziekenhuis en optimale inzet van personeel van het Klant Contact Centrum (KCC) en de poliklinieken in combinatie met optimale klantgerichtheid

Verkoopprijzen en volumegroei

In overleg met de verzekeraars komen we tot verkoopprijzen op het noodzakelijke niveau, zodat we een duurzame rol van het ziekenhuis kunnen borgen. Lopende zorgcontracten worden strak gemonitord en opgevolgd.

Wat kan jij doen?

In het margeverbeteringsprogramma maken we graag gebruik van de kracht van onze collega’s. Iedereen kan bijdragen!

Heb je een idee voor een procesverbetering, een besparingsmogelijkheid, het voorkomen van verspilling? Laat het ons weten! Neem contact op met dnuman@rkz.nl. We kunnen dan samen kijken wat er nodig is om je idee in de praktijk te brengen.

 

Projecten

26.10.2022

Door Diana Numan

Project: De patiënt op reis Van A naar RKZ

In oktober 2021 zijn we gestart met het project ‘De patiënt op reis, van A naar RKZ’. Het doel van dit project is om de kwalitatieve en kwantitatieve (digitale) bereikbaarheid van het ziekenhuis verbeteren. Daarmee willen we zorgen voor een grotere patiënt- en werknemerstevredenheidpatiëntbinding en financieel gezondere poliklinieken. Vanuit het manifest zijn zeven heldere ambities geformuleerd. Het project ‘De patiënt op reis, van A naar RKZ’ valt onder de twee ambities van het RKZ manifest, namelijk gastvrijheid & cultuur en margeverbetering. Dit project richt zich op het gehele proces van de verwijzing tot aan het maken van een herhaalconsult. Het doel is dat er een verbeterd zorgproces wordt ontwikkeld met heldere taken en verantwoordelijkheden voor de poliklinieken en het Klant Contact Centrum (KCC) zodat het KCC optimaal kan worden gebruikt.  Dit leidt tot een groter werkplezier, een verbeterde kwaliteit van zorg, een efficiëntere manier van werken en het gemakkelijker en beter inplannen van afspraken.

Vorig jaar zijn we begonnen met de inventarisatiefase van het project. Het huidige proces is in kaart gebracht en het verbeterpotentieel is vastgesteld en vervolgens is gewerkt aan het ontwikkelen van onder andere nieuwe uniforme werkprocessen voor het KCC en de poliklinieken, nieuwe plannormen, nieuwe spreekuurroosters, een nieuw proces rondom het inplannen van patiënten afspraken, een herinrichting van Hix, Zorgdomein en het patiënten portaal en van nieuwe werkinstructies. We zitten nu volop in de implementatie fase. Voor een aantal poliklinieken zijn nieuwe belbomen ontwikkeld. Met deze belbomen zullen meer afspraken door het KCC gepland kunnen worden. 12 oktober zijn de eerste nieuwe belbomen in gebruik genomen en in de komende periode wordt dit verder uitgebreid.  Daarnaast worden een aantal zaken gedigitaliseerd waaronder de digitale afspraakbevestiging en we werken er ook aan, dat daar waar mogelijk patiënten zelf hun afspraak digitaal kunnen plannen.

Project: Volledig, correct en tijdige omzet registratie

In dit project zetten we in op het verbeteren van de omzetregistratie bij de verschillende vakgroepen. Het streven is volledige, correcte en tijdige registratie aan de bron, zodat we zo min mogelijk tijd kwijt zijn met foutherstel en zodat alle zorg die we verlenen vergoed wordt. We zijn gestart met de vakgroepen Cardiologie, Neurologie, Interne/ oncologie, Chirurgie en Plastische chirurgie. Er wordt vanuit Zorgadministratie, in samenwerking met de verschillende vakgroepen gewerkt aan verbeterde kennisoverdracht over registratie en dbc’s door nauwere samenwerking en meer contact. Zo zit bijvoorbeeld bij chirurgie sinds kort een dbc medewerker wekelijks een ochtend op het secretariaat voor vragen en ook bij cardiologie gaan wij dit op starten.

Elke vakgroep heeft een dbc-contact persoon en er is maandelijks overleg moment met de DBC adviseur om te kijken waar mogelijke verbeterpunten liggen en wat daarvoor moet gebeuren.

Per 1 oktober is een DBC training ook opgenomen in de introductiedag voor alle nieuwe artsen en arts-assistenten. Zij  krijgen een dbc instructie met daarbij de uitleg hoe dit in HIX kan worden vastgelegd. Een opfriscursus (digitaal) voor iedereen (per vakgroep) is  in ontwikkeling.

Er wordt naartoe gewerkt dat er per vakgroep/specialisme relevante informatie makkelijk toegankelijk wordt gemaakt met een button op intranet met daarin: Een Q& A met alle vragen van je eigen specialisme. De nieuwe registratie regels van 2023 en instructie documenten