PROJECTEN ZORGINNOVATIE

De toekomst van de zorg is nu!

Samen moeten we aan de slag om de groeiende zorgvraag op te vangen en dat gaat niet lukken zonder zorgvernieuwingen. Als team Zorginnovatie houden we ons hier actief mee bezig door middel van verschillende projecten die zich focussen op de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

 

Het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg staat hierbij centraal. Binnen de projecten focussen we ons op deze pijlers voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt en te werken aan een duurzame toekomst van de zorg!

 

Het afgelopen jaar is er al veel veranderd op het gebied van zorg op afstand én er liggen nog een tal van mogelijkheden in het verschiet. Mocht je een idee hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via zorginnovatie@rkz.nl of je idee in te sturen. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, vind je hier.

Verdiepend onderzoek

blanco
Ketenzorg voor kinderen met overgewicht of diabetes – Kindergeneeskunde

In het RKZ willen we werken aan een duurzame verbetering van de leefstijl van een kind. Dit gaan we doen door te kijken naar een mogelijke extra rol binnen de keten, gericht op het coördineren en  bewaken van de samenhang van alle activiteiten. Dit is een cruciale rol om de samenwerking tussen de verschillende spelers te coördineren, kind en ouders te motiveren, de voortgang te monitoren en vervolgstappen te initiëren als dat nodig is. In Den Bosch en Amsterdam heeft het afgelopen jaar een proef gedraaid met een centrale zorgverlener.

KwaliTIJD

Project samen met de VAR (Verpleegkundige Advies Raad) waarbij continue verbeteren op de verpleegafdelingen centraal staat. Dit gebeurt op basis van de initiatieven van de Beter Laten lijst.

Gebruik VR-bril bij stoppen met roken – Longgeneeskunde

We onderzoeken de mogelijkheden van de inzet van Virtual Reality (VR) als exposure therapie om patiënten te ondersteunen bij het stoppen met roken en het terugvalpercentage te verminderen. Exposure therapie d.m.v. VR wordt op dit moment al ingezet bij EMDR. Met het gebruik van VR willen we realistische situaties schetsen waarbij de patiënt in verleiding wordt gebracht om te gaan roken. Samen met de rookstopcoach bespreekt de patiënt de mogelijke keuzes die bij deze situatie horen. Binnen dit project streven we er naar om de patiënt beter voor te bereiden op de verleidingen van het roken in het dagelijkse leven om terugval te voorkomen.

Waardegedreven Zorg CVA – Neurologie

We onderzoeken de verbetermogelijkheden voor de patiëntgroep CVA om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Dit doen we door deel te nemen aan het Waardegedreven zorg Programma vanuit het SAZ. In het programma bespreken zorgprofessionals met elkaar data en goede voorbeelden om zo van elkaar te leren en de waarde van zorg voor patiënten te verbeteren. Binnen het CVA-traject wordt ook de ketenzorg meegenomen. De komende maanden gaat het programma starten met een spiegelbijeenkomst om de eerste verbeterpunten te concretiseren.

Waardegedreven Zorg Endoscopie

We onderzoeken de verbetermogelijkheden voor de patiëntgroep Endoscopie om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Dit doen we door deel te nemen aan het Waardegedreven zorg Programma vanuit het SAZ. In het programma bespreken zorgprofessionals met elkaar data en goede voorbeelden om zo van elkaar te leren en de waarde van zorg voor patiënten te verbeteren. Denk hierbij aan manieren om complicaties – zoals bloedingen en perforaties – te voorkomen, maar ook aan het vergelijken van de indicatiestelling of slimmer inrichten van het zorgproces. De komende maanden gaat het programma starten met een spiegelbijeenkomst om de eerste verbeterpunten te concretiseren.

Pilots

DE PATIËNT OP WEG, VAN A NAAR RKZ

4 oktober zijn we gestart met het project ‘De patiënt op weg, van A naar RKZ’. Het doel van dit project is om binnen korte tijd de kwalitatieve en kwantitatieve (digitale) bereikbaarheid van het ziekenhuis verbeteren. Daarmee willen we zorgen voor een grotere patiënt- en werknemerstevredenheid, patiëntbinding en financieel gezondere poliklinieken.

De aanleiding van dit project is tweeledig. Ten eerste: ‘het manifest Nieuw RKZ’. Vanuit het manifest zijn zeven heldere ambities geformuleerd. Het project ‘De patiënt op weg, van A naar RKZ’ valt onder de twee ambities van gastvrijheid en cultuur en margeverbetering.
Daarnaast heeft P5COM, een extern consultancybureau, naar aanleiding van het manifest in januari 2021 een organisatiescan gedaan waarin een aantal verbeterthema’s naar boven gekomen zijn.

Een van de verbeterthema’s die naar voren kwam uit de organisatiescan is dat het Klant Contact Centrum (KCC) niet optimaal gebruikt wordt en dat er verschil in opvatting is over de taken en verantwoordelijkheden van het KCC. Ten tweede werd gezien dat de poliklinieken  wisselend bereikbaar zijn doordat de bereikbare tijden van de poliklinieken niet overeenkomen met de andere poliklinieken. Bovendien werd gezien dat zowel medewerkers op het KCC als op de polikliniek efficiënter ingezet kunnen worden. Zo worden bijvoorbeeld polimedewerkers ingeroosterd om voor patiënten afspraken te maken, terwijl dit in theorie ook door het KCC gedaan kan worden. Daarnaast blijven spreekuren deels onbenut. Tot slot is gebleken dat de aanmeldzuilen niet optimaal werken en benut worden.

Daarom hebben we besloten om het gehele proces van de verwijzing tot aan het maken van een herhaalconsult aan te pakken. Het doel is dat er een verbeterd zorgproces ontwikkeld wordt wat leidt tot een groter werkplezier, een verbeterde kwaliteit van zorg, een efficiëntere manier van werken en het gemakkelijker en beter inplannen van afspraken. Onder dit project vallen drie werkgroepen: ‘Poliproces & KCC’, ‘Digitaal doorverwijzen en registreren’ en ‘Spreekuur- en poliplanning’ waarin vertegenwoordigers van de medisch specialisten, KCC, polimedewerkers en afdelingshoofden in deelnemen.

Vanaf oktober zijn we begonnen met de inventarisatiefase van ons project, waarin we het huidige proces in kaart brengen en het verbeterpotentieel vaststellen. Vanaf december gaan we beginnen met het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe uniforme werkprocessen voor het KCC en de poliklinieken, nieuwe plannormen, nieuwe spreekuurroosters, een nieuw proces rondom het inplannen van patiënten afspraken, een herinrichting van Hix, Zorgdomein en het patiënten portaal en van nieuwe werkinstructies. Richting het einde van januari zullen we de nieuwe processen en roosters gaan implementeren en onze medewerkers trainen.

MS op afstand - Neurologie

Met de eHealth applicatie MS op afstand wilt het RKZ patiënten de juiste zorg leveren op de juiste plek! Ofwel: door zorg (ook) thuis aan te bieden, vergroten we de regie van de patiënt en komt de patiënt mogelijk minder in het ziekenhuis. Via deze applicatie kunnen patiënten vragenlijsten invullen of laagdrempelig contact opnemen met de MS-verpleegkundige via beeldbellen of de chatfunctie. Achter de MS verpleegkundige staat een team van deskundige artsen, logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten.

Samen Beslissen – Urologie en Orthopedie

Samen Beslissen doen patiënten met hun zorgverleners elke dag in het RKZ. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat hier nog ruimte voor verbetering zit. Door middel van een bewustwordingscampagne, de inzet van digitale keuzehulpen en trainingen gaan we voor optimalisatie van dit gezamenlijke besluitvormingsproces.

Op dit moment loopt de pilot van Samen Beslissen bij twee patiëntgroepen:

  • Urologie: prostaatcarcinoom zonder metastasen
  • Orthopedie: knie-artrose
Huidtumoren in de 1e lijn – Dermatologie

We onderzoeken hoe we het uitvoeren van biopten, bij verdenking (pre)maligniteit/niet gepigmenteerde huidkanker, kunnen verplaatsen naar de eerste lijn. Op dit moment worden veel patiënten met verdenking (pre)maligniteit/niet gepigmenteerde huidkanker naar de dermatologie verwezen. Er is een biopt nodig om het verdachte plekje te triëren. Het biopt wordt nu vaak door de dermatoloog afgenomen, maar dit kan ook door de huisarts gedaan worden. De huisarts stuurt dan het biopt inclusief een goede foto in als verwijzing naar de dermatoloog voor een meekijkconsult. Afhankelijk van de conclusie, kan er terug verwezen worden naar de huisarts incl. adviezen of een intake of ingreep ingepland worden. Het zorgpad zorgt voor een vermindering in herhaalbezoeken en biopten in de 2e lijn.

Waardegedreven Zorg liesbreuk en galblaas – Chirurgie

We onderzoeken de verbetermogelijkheden voor de patiëntgroep liesbreuk en galblaas om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Dit doen we door deel te nemen aan het Waardegedreven zorg Programma vanuit het SAZ. In het programma bespreken zorgprofessionals met elkaar data en goede voorbeelden om zo van elkaar te leren en de waarde van zorg voor patiënten te verbeteren. Binnen het liesbreuk en galblaas traject wordt er gekeken naar de verschillende indicatoren, zoals de ligduur van de patiënt en de beeldvormende diagnostiek. Op dit moment werken we op basis van verbeterpunten die zich focussen op informatievoorziening en planning samen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Telemonitoring bij hartfalen – Cardiologie

Patiënten met hartfalen kunnen met de applicatie van Heart for Health thuis hun bloeddruk, hartslag en gewicht meten en digitaal doorgeven aan ons hartfalen behandelteam.  Op basis van deze metingen kan de behandeling direct worden geoptimaliseerd. Daarnaast krijgt het hartfalen team direct een melding als deze metingen buiten de van te voren bepaalde bandbreedtes vallen. In dat geval neemt het behandelteam contact op met de patiënt en kan zo nodig de behandeling direct worden aangepast zonder dat de patiënt eerst naar het ziekenhuis hoeft te komen en nog voordat symptomen komst naar het ziekenhuis noodzakelijk maakt.

Sondevoeding thuis premature baby’s – Kindergeneeskunde

Op dit moment wordt enkel nog sondevoeding bij premature baby’s gegeven in het ziekenhuis. Binnen dit project worden ouders, indien ze zich comfortabel voelen, getraind om deze zorg thuis te verlenen. Hierdoor kunnen de baby’s eerder met hun ouders naar huis. Om veilig naar huis te gaan is het van belang dat de baby een goede groei laat zien, de temperatuur stabiel is en er geen monitoring meer nodig is.

Gebruik calprotectinetest – MDL

Samen met de huisartsen zijn we aan het kijken hoe we de inzet van de calprotectine-test bij patiënten met buikklachten kunnen verbeteren, om onnodige onprettige onderzoeken in het ziekenhuis te voorkomen. Deze test geeft buikpijnpatiënten snel duidelijkheid over hun diagnose”: lastige maar onschuldige buikklachten (PDS) of een darmontstekingsziekte (IBD). Hierdoor is verder onnodig en onprettig onderzoek in het ziekenhuis niet nodig en kan er samen met de huisarts gekeken worden naar de juiste behandeling van de klachten.

Optiflow buiten de Intensive Care (IC)

Om de druk op de IC te verlagen, wordt er op de AOA een afdeling ingericht waar High Flow Oxigen Therapy (HFOT) gegeven kan worden. Het verbeterteam ontwikkelt een protocol op basis van bestaande onderzoeken en ervaringen uit andere ziekenhuizen. Daarnaast wordt de ruimte ingericht voor de coronapatiënten en de verpleegkundigen geschoold voor het gebruiken van de benodigde apparatuur.

Afgeronde pilots, tijd voor opschaling!

Beter Dichtbij

BeterDichtbij geeft de patiënten in het RKZ de mogelijkheid om makkelijk vragen te stellen aan hun zorgverlener, foto’s en bestanden uit te wisselen en te beeldbellen. Op deze manier verlenen we zorg dicht bij huis en heeft elke patiënt eenvoudig, laagdrempelig en veilig contact met de specialist of andere zorgverlener!

Naast BeterDichtbij werkt het RKZ ook met de partij Luscii, waarmee patiënten zelf op gezette tijden hun thuismetingen door kunnen geven. Door de begeleiding op afstand ontstaat meer grip op de ziekte, veel meer flexibiliteit en wordt de zelfredzaamheid van de patiënt groter.

Lees hier de ervaring van Erik Kapteijns (Longarts) (op pagina 5) en de dagbehandeling Oncologie.

 

Heup- en knieoperaties in dagbehandeling – Chirurgie

Heup- en knieoperaties kunnen in sommige gevallen ook in dagbehandeling, zodat de patiënt korter in het ziekenhuis hoeft te liggen en meer ruimte heeft om thuis te herstellen! Om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren kijken we kritisch naar elke patiënt of ze mogelijk in aanmerking komen voor een operatie in dagbehandeling om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

 

COVID-19 thuismonitoring

Covid-patiënten die 24 uur stabiel zijn kunnen thuis door het RKZ gemonitord worden met de Luscii app. Twee keer per dag stuurt de patiënt gegevens in over onder andere het zuurstofgehalte en de temperatuur. De gegevens uit de app worden beoordeeld door de coassistenten van de afdeling Longgeneeskunde, onder supervisie van longartsen en de internist-infectioloog. De coassistenten houden bij of de metingen van patiënten niet boven vooraf ingestelde waardes uitkomen. Gebeurt dat wel, dan nemen zij contact op met de patiënt. De patiënt kan ook zelf via de app, bij niet-acute problemen, contact opnemen met het ziekenhuis.

Bekijk hier het interview met meneer van der Zon en RKZ-collega Angela. Meneer van der Zon was de eerste covid patiënt van het RKZ, die een aantal dagen eerder naar huis mocht vanwege de Covid thuismonitoring app. 

 

COPD in beeld

We maken in de zorg steeds vaker gebruik van innovatieve eHealth (Luscii) mogelijkheden als onderdeel van het zorgproces. De patiënten worden door de inzet van deze applicatie nu vaker door ons gemonitord, terwijl ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dankzij COPD in Beeld kunnen deze kwetsbare patiënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis leven. We kunnen de patiënt geruststellen op afstand, maar ook sneller ingrijpen als de situatie verslechtert.

In deze video geeft Luscii uitleg over het thuismeten en zelfzorg via de Luscii app voor patiënten. Lees daarnaast ook de ervaring van longarts Erik Kapteijns!

 

 

Parkinson coach

Met de eHealth applicatie Parkinsoncoach van Sananet leert de patiënt meer over Parkinson en hoe daar beter mee om te gaan. Ook kan de patiënt eenvoudig en veilig communiceren met de zorgverleners. De neuroloog kan de patiënt op afstand volgen en indien nodig actie ondernemen. De Parkinsoncoach zorgt er op deze manier voor dat de kans op ziekenhuisopnames kleiner wordt en dat de patiënt minder vaak naar de poli hoeft.

Met de Parkinsoncoach kan de patiënt periodieke gezondheidschecks uitvoeren, een spreekuur voorbereiden, een bewakingsmodule aanzetten als klachten verergeren, kenniskuren volgen, advies krijgen en vragen stellen aan de neuroloog. Tevens kan de patiënt samen met de neuroloog een individueel zorgplan samenstellen en volgen.

Lees hier meer over de ervaringen van de Parkinsonverpleegkundige.

MeekijkConsulten

Het RKZ, de Huisartsenvereniging Midden Kennemerland en de Huisartsenvereniging Zuid Kennemerland werken samen aan het project ‘meekijkconsult’. Het meekijkconsult geeft huisartsen de mogelijkheid om eenmalig medisch specialistische zorg te raadplegen. De huisarts blijft hierbij hoofdbehandelaar. Voordeel voor patiënten is dat het meekijkconsult niet ten koste gaat van het eigen risico.

Hoe werkt het meekijkconsult?

De huisarts doet het verzoek voor een meekijkconsult bij de medisch specialist. De medisch specialist heeft vervolgens drie opties:

  1. De vraag schriftelijk beantwoorden
  2. De patiënt eenmalig op de polikliniek onderzoeken
  3. De patiënt toch doorverwijzen naar het ziekenhuis

Denk jij dat meekijkconsulten ook toepasbaar zijn bij jouw afdeling of specialisme, laat het ons weten!

Heup- en knieoperaties in dagbehandeling – Chirurgie

Heup- en knieoperaties kunnen in sommige gevallen ook in dagbehandeling, zodat de patiënt korter in het ziekenhuis hoeft te liggen en meer ruimte heeft om thuis te herstellen! Om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren kijken we kritisch naar elke patiënt of ze mogelijk in aanmerking komen voor een operatie in dagbehandeling om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Vragenlijsten

Binnen het RKZ ontwikkelen we vragenlijsten voor de patiënten, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de patiënt. Deze vragenlijsten worden verstuurd via het patiënten portaal en zijn gekoppeld aan HiX. Op dit moment zijn er voor verschillende specialisme al vragenlijsten opgesteld, bijvoorbeeld voor de Oncologie en bij Longgeneeskunde, bij COPD in beeld.

Slaaponderzoek en slaap-apnoe thuismonitoren

Alle gesprekken en onderzoeken die nodig zijn voor slaapregistratie, verhuizen daarmee van Beverwijk naar Heemskerk. Longarts Erik Kapteijns: ‘Door enkele processen te veranderen, hoeven patiënten slechts één keer langs te komen voor een intake, analyse en het starten van de behandeling. Voorheen kwamen patiënten gemiddeld tussen de drie en vijf keer langs op de polikliniek voor deze onderzoeken. Deze nieuwe manier van werken scheelt tijd voor zowel patiënt als voor ons als artsen en behandelaren.’ Na de afspraak in het Slaapcentrum Heemskerk verloopt de monitoring van de patiënt via BeterDichtbij. Dit is een app op smartphone of tablet waarin patiënten geregeld contact hebben met hun zorgverlener. 

Lees hier meer over het slaapcentrum in Heemskerk.

 

Virtual Reality (VR)

In samenwerking met SyncVR Medical worden VR brillen op verschillende plekken in het Rode Kruis Ziekenhuis ingezet. Op de kinderafdeling wordt VR ingezet om de pijnbeleving van kinderen te verminderen en op de dagbehandeling is succesvol onderzoek gedaan naar het effect van VR bij preoperatieve angst op de chirurgische afdeling. Daarnaast wordt VR ingezet op de afdeling Verloskunde en in het brandwondencentrum. Er is nog veel meer mogelijk op het gebied van VR. Denk jij dat VR toepasbaar is op jouw afdeling? Laat het ons weten!

Lees hier over de ervaringen van de dagbehandeling en het interview met Robbert Brouwer van SyncVR over hun missie in de zorg.

 

 

Sense4Baby

Zwangeren waarbij het noodzakelijk is om dagelijks de conditie van het ongeboren kind te monitoren, kunnen thuis een hartfilmpje (CTG) maken van hun baby door de Sense4Baby applicatie. Die CTG wordt naar het RKZ gestuurd en beoordeeld door een verloskundig specialist. Zwangeren krijgen daarvoor een koffertje mee met een instructie en een tablet. Dit scheelt weer een stressvolle rit naar het ziekenhuis!

Lees hier meer over de ervaringen van de afdeling Verloskunde.

 

Digitale intake bij MDL

Indien er een maag- of darmonderzoek wordt aangevraagd, is het van belang voor de MDL-arts om informatie te verkrijgen over de medische voorgeschiedenis, medicijngebruik en eventuele klachten. Deze gegevens kunnen verkregen worden middels een digitale intake. De patiënt ontvangt via een e-mail een link om de digitale intake te bekijken. De digitale intake bestaat uit een voorlichtingsfilm van het onderzoek met daarbij 3-D animaties en een vragenlijst. De ingevulde vragenlijst wordt bekeken door een gespecialiseerd verpleegkundige of een arts. Na akkoordbevinding kan het onderzoek ingepland worden.

Nieuws

Uitreiking Zorginnovatie GO-Oorkonde

Onlangs is de eerste oorkonde uitgedeeld voor het project: het inzetten van Virtual Reality brillen op de Rookstoppoli. Voor deze gelegenheid hebben we de eerste Zorginnovatie GO-Oorkonde uitgereikt. De komende periode gaan we verder met de ontwikkeling van het...

Kwartiermaker Chronische Zorg van start

Chronische zorg als motor voor zorginnovatie De zorg gaat veranderen. Moet veranderen. Dat kan niet anders. Berekend is dat de zorgvraag de komende jaren elk jaar met 4% toeneemt. Oorzaken daarvan zijn dat we met steeds meer mensen zijn. En we worden steeds ouder, ook...

Team Zorginnovatie

Ken je ons al? Het uitvoerend team zorginnovatie bestaat uit Lina Mooren (basisarts & Manager programma Zorginnovatie) en projectleiders Adil El Yahyaoui (basisarts), Maartje Schreuder en Merlijn van de Riet.

Zorginnovatie – Voor U magazine

>> Op weg naar gepersonaliseerde zorg. 

Digitale zorg in het RKZ – Voor U magazine

>> Van thuismetingen tot appen met je arts. 

E-health neemt grote vlucht in het Rode Kruis Ziekenhuis

>> Digitaal contact met de arts.